Anularea actelor administrative ale CNVM. Practica judiciara

0
(0)

Anularea actelor administrative ale CNVM. Practica judiciara

Bun cunoscator al pietei de capital din Romania, dl. Constantin Patraulea– fost sef al compartimentului juridic al Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare– prezinta cititorilor prima culegere de practica judiciara din Romania in materia valorilor mobiliare, punand la dispozitia celor interesati o selectie interesanta de hotarari judecatoresti, prelucrate atat din perspectiva fostului redactor al deciziilor, atestatelor si avizelor ori regulamentelor CNVM, cat si din perspectiva avocatului pledant din prezent.
Lucrarea reflecta atat exigentele CNVM in exercitarea atributiilor sale, cat si anumite deficiente, uneori constante, ce se inregistreaza in activitatea persoanelor fizice si juridice aflate sub supravegherea Comisiei. In acelasi timp, reflecta modul in care CNVM respecta ea insasi legea in cadrul exercitarii atributiilor sale de supraveghere si control al pietei de capital, reprezentand o modalitate concreta de observare a calitatii actelor normative sau individuale ale acestei institutii.
Cuprins
Capitolul I. Societati de servicii de investitii financiare ________1
1. Societate de servicii de investitii financiare. Incalcarea
obligatiei de a pastra informatiile si datele referitoare la
serviciile prestate si tranzactiile efectuate. Sanctionarea
contraventionala a Presedintelui– director general al
societatii. Legalitate ________________________________1
2. Societate de servicii de investitii financiare. Sanctionarea
contraventionala a persoanei fizice, director adjunct si
reprezentant al compartimentului de control intern pentru
nerespectarea regulilor prudentiale si de conduita.
Legalitate ________________________________________3
3. Societate de servicii de investitii financiare. Incalcari ale
legislatiei specifice pietei de capital imputate presedintelui
societatii. Legalitate _______________________________10
4. Societate de servicii de investitii financiare.
Neindeplinirea in termen legal a obligatiilor de inregistrare de
mentiuni la ORC precum si nerespectarea regulilor de
prudentialitate. Sanctionarea contraventionala a
conducatorului societatii. Legalitate___________________13
5. Societate de servicii de investitii financiare. Sanctionare
contraventionala pentru introducerea in piata ofertelor publice
(POF) a unui ordin de cumparare de actiuni, fara plata
integrala a actiunilor la momentul subscrierii, in situatia
speciala in care sunt utilizate serviciile unei banci custode.
Nelegalitate______________________________________16
6. Societate de servicii de investitii financiare. Retragerea
autorizatiei de functionare pentru nerespectarea regulilor
prudentiale si de conduita. Legalitate __________________19
7. Societate de servicii de investitii financiare. Sanctionarea
contraventionala a conducatorului CCI, de catre CNVM, cu
neobservarea prevederilor art. 275 alin (3) din lege.
Nelegalitate______________________________________31
8. Societate de servicii de investitii financiare. Deficiente
neremediate in termenul impus de catre CNVM. Sanctionarea
contraventionala a persoanei fizice, director general si
membru al consiliului de administratie. Legalitate________35
Anularea actelor X administrative ale CNVM
9. Societate de servicii de investitii financiare. Clauza nelegala
inserata in contractul de prestari servicii de investitii
financiare privind lipsa de raspundere a SSIF. Actiune in
contencios administrativ impotriva CNVM ____________ 38
10. Societate de servicii de investitii financiare. Nemultumire a
unui client generata de clauzele contractului de prestari de
servicii de investitii financiare. Actiune in contencios
administrativ indreptata impotriva CNVM.
Inadmisibilitate __________________________________ 42
11. Societate de servicii de investitii financiare. Activitati de
intermediere de valori mobiliare fara autorizatie.
Sanctionare contraventionala. Legalitate ______________ 45
12. Desfasurare de activitati de investitii financiare specifice
pietei de capital fara autorizatie din partea CNVM. Sanctiuni
intemeiate pe asemanari nerelevante intre societatea
contravenienta si o SSIF. Nelegalitate ________________ 48
13. Societate de servicii de investitii financiare. Modificarea
structurii actionariatului fara notificarea prealabila a CNVM.
Sanctionarea contraventionala a persoanei fizice membru in
consiliul de administratie. Legalitate _________________ 50
14. Societate de servicii de investitii financiare. Actiune in
contencios administrativ impotriva CNVM pentru repararea
prejudiciului cauzat de aceasta prin acte de sanctionare
anulate irevocabil de instantele de judecata ____________ 56
Capitolul al II-lea. Organisme de plasament colectiv in
valori mobiliare __________________________________ 66
15. Societate de investitii financiare. Actiune in contencios
administrativ pentru anularea deciziei CNVM de retragere de
la tranzactionare a actiunilor unui emitent. Decizie CNVM
emisa in considerarea unei hotarari AGEA anterior anulata
prin hotarare judecatoreasca irevocabila. Nelegalitate ____ 66
16. Societate de investitii financiare. Ordonanta CNVM de
obligare a Consiliului de administratie de a convoca AGA cu
privire la oportunitatea mentinerii in functie a presedintelui
Consiliului de administratie in conditiile trimiterii
acestuia in judecata de catre DNA. Legalitate __________ 68
17. Societate de investitii financiare. Ordonanta CNVM de
convocare AGA pentru analiza oportunitatii alegerii unor noi
membrii ai consiliului de administratie avand in vedere
trimiterea in judecata a presedintelui consiliului de
administratie. Legalitate ___________________________ 72
Cuprins XI
18. Societate de administrare a investitiilor. Masuri dispuse de
CNVM ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare.
Masuri contradictorii ale CNVM. Nelegalitate___________75
19. Societate de investitii financiare. Cooptare administrator fara
avizul CNVM. Actul de sanctionare nu cuprinde elementele
de fapt si de drept care formeaza fapta contraventionala si nici
mentionarea unei fapte personale de natura contraventionala
savarsite de catre contravenient. Nelegalitate____________79
20. Societate de investitii financiare. Acte ale CNVM ce atesta
detinerea unei participatii ce depaseste pragul maxim de 1%
contrar prevederilor art. 2861 din Legea nr. 297/2004 si
Instructiunilor CNVM nr. 1/2007. Cerere de suspendare.
Conditii de admisibilitate ___________________________84
21. Societate comerciala cu denumire ce include sintagma„fond
de investitii” fara a detine autorizatie a CNVM in acest sens.
Decizie a CNVM de eliminare a sintagmei„fond de
investitii” din denumirea societatii. Legalitate ___________85
22. Societate de administrare a investitiilor. Calculare eronata a
activului net al fondului de investitii ce a condus la
diminuarea valorii unitare a activului net. Sanctionare
contraventionala a persoanei fizice. Legalitate___________87
Capitolul al III-lea. Obligatia de informare a investitorilor____93
23. Emitent. Nerespectarea obligatiei de transmitere a rapoartelor
curente. Sanctionare de catre CNVM a persoanei fizice fara o
sanctionare a persoanei juridice. Act administrativ al CNVM
care contine norme care adauga la lege. Nelegalitate______93
24. Emitent. Societate comerciala pe actiuni privatizata in
temeiul legii nr. 55/1995. Neindeplinire a obligatiei de
raportare catre CNVM. Sanctionare contraventionala cu
amenda reprezentand 0,5% din capitalul varsat. Legalitate _96
25. Emitent. Neindeplinirea obligatiei privind depunerea la
CNVM a raportarilor financiare. Sanctionare
contraventionala. Legalitate _________________________98
26. Emitent. Societate comerciala pe actiuni aflata in procedura
falimentului. Netransmiterea raportarilor financiare.
Sanctionare contraventionala. Legalitate ______________101
Capitolul al IV-lea. Oferta publica de preluare _____________104
27. Oferta publica de preluare obligatorie. Diferenta
semnificativa intre pretul cel mai mare platit de ofertant in
ultimele 12 luni anterioare ofertei si pretul actiunilor
determinat potrivit criteriului activului net. Obligativitatea ca
Anularea actelor XII administrative ale CNVM
pretul in cadrul ofertei sa fie stabilit de catre un
evaluator independent. Legalitate____________________104
28. Oferta publica de preluare obligatorie. Societate comerciala al
carei activ net cuprinde valori evident superioare pretului
celui mai mare platit de ofertant in ultimele 12 luni precedente
lansarii ofertei. Decizie a CNVM privind stabilirea
pretului de catre un evaluator independent. Legalitate ___ 113
29. Oferta publica de preluare obligatorie. Existenta criteriului
„pret platit de ofertant in perioada de 12 luni anterioare
ofertei” in toate cazurile de oferta publica de preluare
obligatorie. Decizie CNVM de calculare a pretului ofertei pe
baza unei expertize efectuata de un evaluator independent.
Legalitate _____________________________________ 119
30. Oferta publica de preluare obligatorie. Regulament subsecvent
unei legi abrogate. Ordonanta CNVM privind obligatia de
depunere a documentatiei. Persoane care actioneaza in
mod concertat asupra emitentului. Legalitate __________ 121
31. Oferta publica de preluare obligatorie. Persoane care
actioneaza in mod concertat asupra unui emitent. Prezumtie
legala. Sarcina probei ____________________________ 137
32. Oferta publica de preluare obligatorie. Ordonanta CNVM
privind obligatia de depunere a documentatiei aferente
ofertei. Persoane care actioneaza in mod concertat asupra
emitentului. Legalitate ___________________________ 141
33. Oferta publica de preluare obligatorie. Ordonanta CNVM
privind depunerea documentatiei aferente ofertei. Persoane
care actioneaza in mod concertat in legatura cu emitentul.
Legalitate _____________________________________ 144
34. Oferta publica de preluare obligatorie. Initierea ofertei de
catre societatea mama a actionarului persoana juridica care a
depasit pragul de 33% din drepturile de vot asupra
emitentului. Legalitate ___________________________ 148
35. Oferta publica de preluare obligatorie. Neindeplinirea
obligatiei de suspendare a drepturilor de vot care depasesc
33% din totalul drepturilor de vot ale emitentului pana la
derularea ofertei publice de preluare obligatorie. Sanctionare
contraventionala a presedintelui consiliului de
administratie al emitentului. Legalitate_______________ 155
36. Oferta publica de preluare obligatorie. Actiune in despagubire
reprezentand diferenta de pret dintre valoarea reala a
actiunilor si valoarea oferita in cadrul ofertei publice de
Cuprins XIII
cumparare. Chemare in garantie a CNVM. Termen de
prescriptie ______________________________________158
37. Oferta publica de preluare. Sanctionare contraventionala a
emitentului si a administratorului acestuia pentru nefinalizarea
preluarii actiunilor de pe piata prin oferta publica. Termen de
prescriptie a constatarii, aplicarii si executarii sanctiunii
contraventionale. Legalitate ________________________162
38. Oferta publica de preluare. Atestat CNVM prin care s-a
statuat asupra legalitatii unei hotarari a consiliului de
administratie al unei societati comerciale. Nelegalitate ___164
39. Oferta publica de cumparare. Actiune in anularea
art. 74 alin. (8) din Regulamentul nr. 1/2006 al CNVM.
Obligatia impusa actionarilor minoritari, in cazul unei oferte
publice de cumparare, de a vinde ofertantului actiunile
detinute. Legalitate _______________________________168
40. Oferta publica de preluare obligatorie. Exceptie de
nelegalitate privind art. 68 alin. (3) din Regulamentul CNVM
nr. 13/2004 privind emitentii si operatiunile cu valori
mobiliare. Stabilirea pretului in cadrul ofertei publice de
preluare obligatorie. Legalitate______________________173
Capitolul al V-lea. Bursa de valori _______________________195
41. Actiune in obligarea CNVM la emiterea deciziei de
aprobare a constituirii si administrarii sistemului alternativ
de tranzactionare a BVB, precum si de autorizare
corespunzatoare a BVB si a reglementarilor acesteia_____195
Capitolul al VI-lea. Masuri asiguratorii dispuse
de catre CNVM __________________________________199
42. Masura asiguratorie constand in blocarea transferului unui
pachet de actiuni asupra carora exista litigiu cu privire la
dreptul de proprietate asupra acestora. Legalitate________199
43. Masura asiguratorie dispusa de CNVM. Restrictionarea
de la vanzare a actiunilor detinute de mai multi actionari
in capitalul social al emitentului. Nelegalitate __________203
44. Masuri asiguratorii dispuse de CNVM. Restrictionarea
de la vanzare a unor actiuni detinute de diferiti actionari in
capitalul social al emitentului. Aplicarea prezumtiei
lucrului judecat. Nelegalitate _______________________206
45. Masuri asiguratorii dispuse de catre CNVM. Obligarea de
catre CNVM a emitentului in vederea convocarii AGA pentru
Anularea actelor XIV administrative ale CNVM
pastrarea caracterului nominativ al actiunilor transformate
anterior in actiuni la purtator. Legalitate______________ 210
46. Masuri asiguratorii dispuse de catre CNVM. Masuri de
obligare a consiliului de administratie privind convocarea
AGA pentru alegerea membrilor consiliului de administratie
prin aplicarea metodei votului cumulativ. Legalitate ____ 214
47. Masuri privind protectia investitorilor. Actiune in anularea
unor masuri ale CNVM stabilite in sarcina consiliului de
administratie al unui emitent_______________________ 216
Capitolul al VII-lea. Abuzul de piata ____________________ 229
48. Manipularea pietei. Tranzactie cross ce a avut drept
consecinta influentarea in mod artificial a pretului actiunilor
societatii si a dat indicatii false cu privire la oferta.
Sanctionare de catre CNVM. Legalitate ______________ 229
49. Tranzactii cu actiuni efectuate prin folosirea de informatii
privilegiate. Sanctionare de catre CNVM. Cerere de
suspendare a executarii ordonantei de sanctionare. Conditia
referitoare la paguba iminenta si cea privind cazul bine
justificat ______________________________________ 234
50. Manipularea pietei. Ordonanta CNVM de sanctionare
contraventionala a directorului unei SSIF pentru savarsirea de
activitati de manipulare a pietei. Cerere de suspendare a
executarii _____________________________________ 236
51. Cumparare de actiuni de catre o societate comerciala pe baza
utilizarii de informatii privilegiate. Publicitatea informatiei
privilegiate. Sanctionarea contraventionala a persoanei fizice,
presedinte al consiliului de administratie al societatii.
Legalitate _____________________________________ 240
Capitolul al VIII-lea. Competenta_______________________ 269
52. Competenta exclusiva de solutionare a actiunilor in
contencios administrativ impotriva actelor
administrative ale CNVM_________________________ 269
53. Competenta exclusiva. Actiune in contencios
administrativ pentru anularea actelor administrative ale
CNVM _______________________________________ 270
54. Competenta. Actiune in anularea unei ordonante CNVM
prin care s-a stabilit in sarcina emitentului obligatia de a
convoca AGA pentru modificarea unei hotarari
anterioare _____________________________________ 271
Cuprins XV
Capitolul al IX-lea. Suspendarea efectelor actului
administrativ ____________________________________274
55. Suspendarea executarii actului administrativ. Ordonanta
CNVM de stabilire in sarcina actionarului a obligatiei de a
depune la CNVM documentatia aferenta ofertei publice de
preluare obligatorie. Conditii de admisibilitate a cererii de
suspendare _____________________________________274
56. Suspendarea executarii actului administrativ. Ordonanta
CNVM de sanctionare contraventionala cu amenda si
suspendarea drepturilor de vot aferente participarii
actionarului in capitalul social al emitentului. Conditii de
admisibilitate a cererii de suspendare_________________277
57. Cerere de suspendare a executarii unor acte administrative
emise de CNVM introdusa in baza art. 581-582
C. proc. civ. Inadmisibilitate _______________________280
58. Sanctionare actionar de catre CNVM pentru nedepunerea
documentatiei aferente ofertei publice de preluare obligatorie.
Cerere de suspendare executare. Neindeplinirea cumulativa a
celor doua conditii prevazute de art. 14 din Legea
nr. 554/2004 ____________________________________282
Capitolul al X-lea. Procedura prealabila __________________287
59. Procedura administrativa prealabila. Actiune in contencios
administrativ impotriva ordonantei CNVM de sanctionare
contraventionala a unei societati de valori mobiliare cu
retragerea autorizatiei de functionare. Neindeplinirea
procedurii prealabile______________________________287
60. Procedura administrativa prealabila. Actiune in anularea
instructiunilor nr. 1/2004, act normativ al CNVM.
Efectuarea procedurii administrative prealabile, conditie de
admisibilitate a actiunii directe in contencios
administrativ____________________________________288
Index _______________________________________________292
Pagini: 312
Format: Carte brosata
Data aparititei: 28 Mai 2012Vezi și alte cărți: Romania, Juridic, Culegere
Autor: Constantin Patraulea
Editura: HAMANGIU
Anul publicării: 2012
Categoria: Administrativ

Cât de utilă a fost această carte?

Faceți clic pe o stea pentru a o evalua!

Rata medie 0 / 5. Număr de voturi: 0

Niciun vot până acum! Fii primul care evaluează această carte.

[wppr_avg_rating]